مواد شیمیایی مرک

بافر 5 جزئی UpS-Mixes جهت LC-MS

بافر 5 جزئی شامل تری فلورواستیک اسید ( استفاده شده از کد : HA853 )  آب خالص ( استفاده شده از کد : H949 ) متانول ( استفاده شده از کد : H411 ) و فرمیک اسید ( استفاده شده از کد : HA353 ) و آمونیوم استات ( استفاده شده از کد : HR079 ) به شماره کاتالوگ از کمپانی رومیل R8127 است.

این بافر 5 جزئی که مخلوطی از آب خالص و متانول و فرمیک اسید و آمونیوم استات و تری فلورو استیک اسید می باشد برای استفاده در دستگاههای کروماتوگرافی و همچنین دستگاه LC-MS مناسب می باشد.  این بافر دارای کیفیت استاندارد همراه با برگه آنالیز تائید شده از طرف کمپانی سازنده ارائه می گردد و سهولت کاربری را برای استفاده کننده ایجاد می کند.

بافر 5 جزئی

جهت دريافت برگه آنالیز بافر پنج جزئی و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای بافر 5 جزئی از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : R8127 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : R8127 و دریافت قیمت بافر 5 جزئی از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید بافر پنج جزئی  اقدام نمایید.


LC Eluant mix MFT1 UpS
methanol/water 10:90 / buffer with tfa 0.1% ultra lc
5 components:
Methanol (ROMIL H411) 10% v/v
Water (ROMIL H949) 90% v/v
containing
Formic Acid (ROMIL HA353) 0.027% v/v
Ammonium Acetate (ROMIL HR079) 2 mM
with
Trifluoroacetic Acid (ROMIL HA853) 0.1% v/v
Application: Ready to use eluant for critical gradient applications, LC-MS, UHPLC

1LT R8127M
2½LT R8127L
Dgr H:226-302-370
P:210-280f-309+310-403+235محصولات پیشنهادی :