مواد شیمیایی مرک

بافر 2 جزئی UpS-Mixes جهت LC-MS

بافر 2 جزئی شامل تری آمونیوم استات ( استفاده شده از کد : HR079 ) و آب خالص ( استفاده شده از کد : H949 ) به شماره کاتالوگ از کمپانی رومیل R7363 است.

این بافر 2 جزئی که مخلوطی از آب خالص و تری آمونیوم استات می باشد برای استفاده در دستگاههای کروماتوگرافی و همچنین دستگاه LC-MS مناسب می باشد.  این بافر دارای کیفیت استاندارد همراه با برگه آنالیز تائید شده از طرف کمپانی سازنده ارائه می گردد و سهولت کاربری را برای استفاده کننده ایجاد می کند.

بافر 2 جزئی

جهت دريافت برگه آنالیز بافر 2 جزئی و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای بافر 2 جزئی از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : R7363 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : R7363 و دریافت قیمت مخلوط بافر 2 جزئی از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید مخلوط بافر 2 جزئی  اقدام نمایید.


LC Eluant mix WAA2 UpS
water with ammonium acetate 5mM ultra pfas
2 components:
Water (ROMIL H952)
containing
Ammonium Acetate (ROMIL HR079) 5 mM
Application: Ultra low background solvent for LC-MS analysis of poly- and per-fluoroalkyl substances

1LT R7363M
2½LT R7363Lمحصولات پیشنهادی :