مواد شیمیایی مرک

تیترازول لیدات پتاسیم/لیدید 0.02 نرمال

تیترازول لیدات پتاسیم/لیدید 0.02 نرمال با فرمول شیمیایی KIO3 و جرم مولکولی 214.00 و شماره کد کاتالوگ تیترازول لیدات پتاسیم/لیدید 0.02 نرمال رومیل V6650 است.

یدید پتاسیم یک ترکیب شیمیایی است که می تواند برای محافظت از غده تیروئید در برابر آسیب احتمالی تشعشع ناشی از ید رادیواکتیو استفاده شود. برخی از شرایط اضطراری رادیولوژیکی ممکن است مقادیر زیادی ید رادیواکتیو را در محیط آزاد کنند.

تیترازول لیدات پتاسیم/لیدید 0.02 نرمال

جهت دريافت برگه آنالیز نیترت پتاسیم لیدات پتاسیم/لیدید 0.02 نرمال   و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول لیدات پتاسیم/لیدید 0.02 نرمال  از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V6650 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V6650 و دریافت قیمت تیترازول لیدات پتاسیم/لیدید 0.02 نرمال  از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول لیدات پتاسیم/لیدید 0.02 نرمال  اقدام نمایید.


Potassium Iodate/Iodide 0.02N PrimAg‑TvR
KIO3 MW 214.00
Nominal concentration KIO3 0.02N (0.00333M ±0.5% @ 20°C
KIO3 0.7126 g/LT
KI 7.0 g/LT
Stabiliser: NaHCO3 0.5 g/LT + HgCl2 10 mg/LT
Application: BS 1427 (1962) Determination of sulphite in boiler water

1LT V6650M
2½LT V6650Lمحصولات پیشنهادی :