حلال کروماتوگرافی خالص

بافرهای کروماتوگرافی (بافرهای چند جزئی GC و HPLC )

طبق تجربه ما، کیفیت حلال باید در بین اجزای جداگانه آن نیز مطابقت داشته باشد. در غیر این صورت، کیفیت به کمترین مقدار در حلال های مخلوط شده کاهش می یابد.