خالص ترین مواد شیمیایی

خالص ترین مواد شیمیایی برای بهینه سازی و جداسازی در HPLC

اگرچه HPLC فاز معکوس , یکی از مهم ترین تکنیک ها در کروماتوگرافی است، اما به خودی خود فقط به جداسازی ترکیبات غیر یونی (خنثی) و غیر قطبی محدود می شود. همانطور که می دانید مواد قطبی یا یونی تمایل به جدا شدن بدی در سیستم های فاز معکوس دارند. بنابراین، با در نظر گرفتن اینکه بسیاری از ترکیبات مورد علاقه بیولوژیکی یا یونی بسیار قطبی هستند، دستگاه HPLC چطور می تواند از پس بهبود و پاسخ برای چنین جداسازی بر بیاید؟ یا بایستی تسلیم شویم یا به سراغ مواد و معرف های شیمیایی با خلوص فوق العاده از ROMIL بروید.